PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM.ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGII W MAĆKÓWCE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DSCN1063.JPG

Cele Samorządu Uczniowskiego:

·Reprezentowanie ogółu uczniów.

·Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

·Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

·Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

·Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

·Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

·Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.

·Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.

·Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.

·Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

·Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

·Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

·Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNE

1) Inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,

2) Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

3) Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji

 

termin

zadania

formy realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

·         Wybór do Samorządu Uczniowskiego

·         Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,

 -kampania wyborcza i wybory do samorządu.

- ustalenie planu działań na cały rok

- zebranie samorządu,

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

-ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,

-przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły.

·         Dzień Chłopaka

- dyskoteka dla klas 4-8

-życzenia i  upominki dla chłopaków od dziewczyn w poszczególnych klasach

 

 

 

 

 

 

 

październik

·         Dzień Edukacji Narodowej

·         Ślubowanie klas pierwszych SP

–życzenia dla wszystkich pracowników szkoły

- aktualizacja gazetki na korytarzu
i w klasach

- pomoc w przygotowaniu akademii z okazji święta Edukacji

- pomoc wychowawcy klasy I w przygotowaniach do uroczystości pasowania na ucznia.

·         Dzień Kundelka

- zbiórka karmy ma rzecz schroniska

·         Dzień Papieski–01.10.2020

- wykonanie okolicznościowej gazetki

 

 

 

 

 

Listopad

·         Wszystkich świętych

- gazetka okolicznościowa

- wyjście na cmentarz i zapalenie symbolicznych zniczy pod krzyżem
oraz na grobach bliskich

·         Obchody Narodowego Święta Niepodległości

– gazetka okolicznościowa

- pomoc w przygotowaniu akademii

·         Andrzejki szkolne

- dyskoteka z przypomnieniem tradycji andrzejkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

·         Każdy może zostać świętym Mikołajem

- Szkolne Mikołajki

- Mikołaj częstujący cukierkami uczniów

 

·         Dzień Pluszowego Misia

- akcja ukierunkowana na grupę przedszkolną i klasy 1-3

·         Boże Narodzenie

·         Kiermasz bożonarodzeniowy

- przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

-kiermasz ciast bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów -zebrane środki będą przeznaczone na prace samorządu szkolnego

- konkurs klasowy na najładniej udekorowaną klasę

 

 

 

Styczeń

·         Dzień Babci i Dziadka

- okolicznościowe spotkanie

·         Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

- zbiórka żywności i artykułów chemicznych

- przekazanie miejscowemu GOPS-owi

·         „Bezpieczne ferie zimowe”

- przygotowanie gazetki

- pogadanka z policjantem

 

 

 

 

Luty

·         Dzień Sympatii –szkolne Walentynki

-Szkolna  Poczta Walentynkowa

- akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

- obowiązujący kolor ubrań w tym dniu to kolor czerwony

·         Czy jesteś bezpieczny w sieci? -Dzień Bezpiecznego Internetu

- warsztaty informacyjne dla klas 4-8

-plakaty w klasach 1-3

 

 

Marzec

·         Dzień Kobiet

-wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu

-przygotowanie życzeń przez chłopców.

- pomoc w przygotowaniu i udział w akademii

·         Wielkanoc

- życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

Kwiecień

·         Obchody Światowego Dnia Ziemi

- kampania propagująca ochronę przyrody

-sprzątanie okolic szkoły, zaopatrzenie uczniów w worki na śmieci, rękawiczki,

 

 

Maj

·         3 Maj

- akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej,

- współudział w apelu

·         Dzień Matki

- gazetka okolicznościowa

 

 

 

Czerwiec

·         Dzień Dziecka

- dzień sportu

- wycieczki klasowe

- konkursy i zabawy

·         Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2020 /2021

- podsumowanie działalności SU.i przygotowanie sprawozdania,

-opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian
(w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, konfliktów, specyficznych sytuacji).

Opracowała Małgorzata Dyrkacz

 

 

 

                                                                                    Załącznik do statutu Nr 8

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE

 

I Uczniowie naszej szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, zaś uczniowie danej klasy – samorząd klasowy

 

1. Kompetencje Samorządu:

-organizowanie życia szkolnego ( apele, dyżury, obchody rocznic, uroczystości wewnątrzszkolnych ,dzień wyborów)

-organizowanie czasu wolnego uczniów ( spotkania, dyskoteki, działalność sportowo – turystyczna)

-pomoc w procesie dydaktyczno – wychowawczym (konserwacja i wykonanie pomocy naukowych)

-organizowanie przepływu informacji (prowadzenie tablicy ogłoszeń z życia szkoły, gazetek, gazetki szkolnej kroniki)

 

-gospodarowanie szkołą (urządzanie i dekoracja szkoły, gospodarowanie własnym funduszem, udział w rozstrzyganiu problemów związanych z zakupem urządzeń)

 

-opieka nad instytucjami (biblioteka szkolna)

-rozwijanie usług uczniowskich

-udział w planowaniu życia szkoły

-przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi potrzeb kolegów i koleżanek)

-wyrażanie opinii w sprawie oceny nauczyciela

-występowanie w sprawach zawartych w Statucie Szkoły

 

-opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki  szkoły

-reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania , klasyfikowania i promowania

-ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymogami

 

-ma prawo do redagowania i wydawania gazetki ściennej

-prawo do zgodności form i metod sprawdzania wiedzy

-może występować z wnioskiem w sprawie tworzenia Rady Rodziców

 

2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.

 

 Władzę wykonawczą Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego (przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz, przewodniczący poszczególnych klas, przedstawiciele poszczególnych sekcji: dekoracyjnej, porządkowej, sportowej, kulturalnej.

 

II.  Rada Samorządu ma takie obowiązki i prawa:

-reprezentuje interesy i opinie uczniów przed dyrekcją, Radą, Pedagogiczną, Radą Rodziców.

 

-powinna współpracować z Dyrekcją szkoły, społecznością szkoły.

-postępowanie Rady powinno być podporządkowane statutowi szkoły.

 

-Rada Samorządu ma prawo organizować apele, konkursy, na terenie szkoły, odbywać

zebrania, organizować działalność propagandową za pośrednictwem gazetki, haseł.

 

-planując swą pracę rada powinna uwzględniać propozycje Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

-plan pracy Samorządu powinien korelować z planem wychowawczym szkoły.

 

-Rada rozlicza się przed wyborcami na apelach, naradach z wykonania zadań i funkcji (raz w semestrze).

 

-Rada ma obowiązek kontrolować zadania wykonywane przez koleżanki i kolegów.

 

-zbiera się w razie potrzeby, po zajęciach lekcyjnych.

 

Wybory do Rady Samorządu

 

-Wybory odbywają się na początku roku szkolnego (wrzesień)

 

-bierze w nich udział cała społeczność szkolna (oprócz kl. IV)

 

-wybory są tajne i bezpośrednie

 

-w skład komisji wyborczej wchodzą uczniowie, którzy nie kandydują do SU (przedstawiciele klas)

 

-kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok.

 

Fundusze Samorządu

 

-czerpie fundusze z imprez organizowanych przez samorząd (zbiórki, składki)

 

-operacje finansowe prowadzi Skarbnik Samorządu (dokumentacja w zeszycie)

 

Obowiązki opiekuna Samorządu

 

-opiekun zostaje wybrany przez Radę Samorządu Uczniowskiego

 

-czuwa nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego

 

-informuje młodzież o decyzjach Dyrektora i Rady Pedagogicznej

 

-udziela pomocy w realizacji poszczególnych zadań.